Анализ сайта: http://

xh.wikipedia.org – Wikipedia

xh.wikipedia.org – Wikipedia
Ссылка на сайт:https://xh.wikipedia.org/wiki/Iphepha_Elingundoqo
Яндекс ТИЦ:30
Информер:ТИЦ xh.wikipedia.org
Домен:xh.wikipedia.org
Присутствие в
Яндекс Каталоге:
Да
  • Тема: Универсальные энциклопедии
  • Источник: Коллективный
IP-адреса сайта:
  • 91.198.174.192
  • 2620:0:862:ed1a::1
Title:Wikipedia
H1:

Iphepha Elingundoqo

Описание:Нет
Ключевые слова:Нет
Текст из страницы:Iphepha Elingundoqo. From Wikipedia. Jump to: navigation, search. Wamnkelekile kwa Wikipedia, umqulu wolwazi lwasimahla. Sele sinezihloko zamaphepha ezingama- 728 ngoku esiXhoseni. isiZulu isiBhulu. IsiPedi IsiSotho. IsiNgesi IsiTswana.        IsiXhosa        Masingen' enkomeni, singaphozisi maseko. Ubuchule bokwenza iWikipedia ekhonza uluntu kwihlabathi jikelele iyasikhuthaza ukuba sizame ukuphuhlisa ulwimi lwesiXhosa ngokwakha iXhosapedia. Uluntu oluthetha isiXhosa luthe saa kwihlabathi liphela nangona uninzi lwethu luqukene eMzantsi-Afrika, ikakhulu kwiPhondo iMpuma-Kapa. Siyanimema nonke, mawethu, thathani inxaxheba ekwakheni isiXhosa kwelinxiwa siliphiwa kulo mqulu iWikipedia. Ukwenza njalo kuyakukhuthaza uluntu kwihlabathi jikelele ukuba lufunde ulwimi lwesiXhosa, nto leyo eyakukhuthaza udlelwano nezizwe ngezizwe rhwelele. Lonto ithetha ukuba inkqubela yoMzantsi-Afrika ixhomekeke kwimigudu esiyenzayo ukukhusela iilwimi zabantu...
Размер страницы:112,57 Килобайт
Кодировка:Unicode (UTF-8); CodePage: 65001
Длина текста на странице:8293 символов
Длина текста без пробелов и разделительных знаков:7104 символов
Количество слов:1005 штук
Время загрузки страницы:0,672 секунд
Сервер:mw1326.eqiad.wmnet
X-Powered-By:HHVM/3.18.6-dev
Дата/время возврата страницы:Mon, 22 Jan 2018 10:13:13 GMT

Ссылки на другие сайты или поддомены