Анализ сайта: http://

hak.wikipedia.org – 維基百科-自由个百科全書

hak.wikipedia.org – 維基百科-自由个百科全書
Ссылка на сайт:https://hak.wikipedia.org/wiki/Thèu-Ya̍p
Яндекс ТИЦ:30
Информер:ТИЦ hak.wikipedia.org
Домен:hak.wikipedia.org
Присутствие в
Яндекс Каталоге:
Да
  • Тема: Универсальные энциклопедии
  • Источник: Коллективный
IP-адреса сайта:
  • 91.198.174.192
  • 2620:0:862:ed1a::1
Title:維基百科-自由个百科全書
H1:

Thèu-Ya̍p

Описание:Нет
Ключевые слова:Нет
Текст из страницы:Thèu-Ya̍p. Chhiùng Wikipedia lòi. Thiàu-chón to: thô-hòng 、 sêu-chhìm. Hak-kâ-ngî Wikipedia. Thai-kâ tû cho-tet Phiên-siá liá-chak ngî-ngièn ke chhṳ-yù Pak-khô-chhiòn-sû. Hak-kâ-ngî ke pán-pún kîm-ha yû 8, 512 vùn-chông. Khô-ho̍k, Kî-su̍t, Thi-lî, Ngìn-vu̍t, Li̍t-sṳ́, Sa-fi, Sâng-vu̍t, Chûng-kau, Chet-ho̍k, Kîn-chi, Vùn-fa, Thí-yuk, Sṳ̍t-yung ke chhòng ya̍p-mien. Sîn-pet-sṳ he Thòi-vân pet-phu ke yit-ke sṳ, chhai Thòi-vân tó-song chui pet-tôn, he ngìn-khiéu chui-tô ke hàng-chṳn-khî, fàn-tîn Thòi-pet-sṳ, tûng-pet lìn-sa he Kî-lùng-sṳ, tûng-nàm chiap-sông Ngì-làn-yen, sî-nàm lìn Thò-yèn-yen. Muk-chhièn ngìn-su chhêu-ko 350-van. Pún-sṳ fàn-lau Thòi-pet-sṳ si-chû khi̍p Kî-lùng-sṳ sâm-mien, sâm-chá khiung-thùng hìn-sàng Thòi-pet tû-fi khî, su̍k-yî khiung-thùng sên-fa̍t khiên-é, pin yáng-hióng to lìm-khiun ke Thò-yèn-yen khi̍p Ngì-làn-yen. Pún-yen su̍k-yî ngie̍t-tai kui-fûng hi-heu khî, chhiòn-ngièn yí-liòng tô yì phìn-kiûn, ngie̍t phìn-kiûn chui-tâi vûn he yit-ngie̍t fun ke ngiap-sṳ 12.4 thu,...
Размер страницы:96,33 Килобайт
Кодировка:Unicode (UTF-8); CodePage: 65001
Длина текста на странице:6458 символов
Длина текста без пробелов и разделительных знаков:5241 символов
Количество слов:803 штук
Время загрузки страницы:0,812 секунд
Сервер:mw1251.eqiad.wmnet
X-Powered-By:HHVM/3.18.6-dev
Дата/время возврата страницы:Thu, 24 May 2018 08:13:27 GMT