Анализ сайта: http://

dv.wikipedia.org – ވިކިޕީޑިއާ

dv.wikipedia.org – ވިކިޕީޑިއާ
Ссылка на сайт:https://dv.wikipedia.org/wiki/މައި_ޞަފްޙާ
Яндекс ТИЦ:90
Информер:ТИЦ dv.wikipedia.org
Домен:dv.wikipedia.org
Присутствие в
Яндекс Каталоге:
Да
  • Тема: Универсальные энциклопедии
  • Источник: Коллективный
IP-адреса сайта:
  • 91.198.174.192
  • 2620:0:862:ed1a::1
Title:ވިކިޕީޑިއާ
H1:

މައި ޞަފްޙާ

Описание:Нет
Ключевые слова:Нет
Текст из страницы:މައި ޞަފްޙާ. ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ. ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ. ދިވެހި ވިކިޕީޑިޔާ އަށް މަރުޙަބާ! މި އެކުމާފާނަކީ ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް ވެސް މިނިވަންކަމާ އެކު އުނިއިތުރު ގެނެވޭނެ އެކުމާފާނެކެވެ. މިހާތަނަށް ދިވެހިބަހުން ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވާ މަޒްމޫނުގެ ޢަދަދަކީ 3, 008 އެވެ. ވިކިޕީޑިޔާގެ ޚުލާޞާ · ސުވާލުތައް · އެހީ · ފިހުރިސްތު. ގިސްމުތައް · ހޮވާލެވިފައިވާ މަޒުމޫނުތައް · ހުރިހާ މަޒުމޫނުތައް · ދެނެވަޑައިގަންނަވަމުތޯ؟؟ · އިތުރު ޚަބަރު އުލޫމް ޓެކްނޮލޮޖީ ތާރީހް ޖުޣުރާފީ ފަލްސަފާ ފަންނު ޙަޔާތުނާމާ. އޮކްޓޫބަރު މަހަށް ހޮވާލެވިފައިވާ ތަޞްވީރު. ފަންވަތް:Featured pic/2017-10. ތާރީޚުގެ ތެރެއިން އޮކްޓޫބަރު މަސް. 18 އޮކްޓޫބަރު - 1932  - ސުމުއްވުލް އަމީރު ޢަބްދުލްމަޖީދު ރަންނަބަނޑޭރި ކިލެގެފާނު ބޮޑުވަޒީރު ކަމުން އަދި ބޮޑު ބަނޑޭރި ގެ މަގާމުން އިސްތިއުފާދެއްވުން. 01 އޮކްޓޫބަރު - 1963  - ސ.ހިތަދޫ އެޅަގޭ ޢަބުދުﷲ އަފީފް އާއި އޭނާގެ އާޢިލާ އިގިރޭސިން ސިޝެލްސް އަށް ގެންދިއުން. 12 އޮކްޓޫބަރު - 1965  - ދިވެހި ދިދަ އދ.ގެ އިމާރާތުގައި ނެގުން. 01 އޮކްޓޫބަރު - 1974  - ކުރީގެ އެއަރ މޯލްޑީވްސް މިހާރުގެ...
Размер страницы:124,66 Килобайт
Кодировка:Unicode (UTF-8); CodePage: 65001
Длина текста на странице:8036 символов
Длина текста без пробелов и разделительных знаков:6906 символов
Количество слов:962 штук
Время загрузки страницы:0,641 секунд
Сервер:mw1271.eqiad.wmnet
X-Powered-By:HHVM/3.18.6-dev
Дата/время возврата страницы:Tue, 17 Oct 2017 20:54:25 GMT

Ссылки на другие сайты или поддомены