Анализ сайта: http://

dv.wikipedia.org – ވިކިޕީޑިއާ

dv.wikipedia.org – ވިކިޕީޑިއާ
Ссылка на сайт:https://dv.wikipedia.org/wiki/މައި_ޞަފްޙާ
Яндекс ТИЦ:30
Информер:ТИЦ dv.wikipedia.org
Домен:dv.wikipedia.org
Присутствие в
Яндекс Каталоге:
Да
  • Тема: Универсальные энциклопедии
  • Источник: Коллективный
IP-адреса сайта:
  • 91.198.174.192
  • 2620:0:862:ed1a::1
Title:ވިކިޕީޑިއާ
H1:

މައި ޞަފްޙާ

Описание:Нет
Ключевые слова:Нет
Текст из страницы:މައި ޞަފްޙާ. ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ. ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ. ދިވެހި ވިކިޕީޑިޔާ އަށް މަރުޙަބާ! މި އެކުމާފާނަކީ ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް ވެސް މިނިވަންކަމާ އެކު އުނިއިތުރު ގެނެވޭނެ އެކުމާފާނެކެވެ. މިހާތަނަށް ދިވެހިބަހުން ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވާ މަޒްމޫނުގެ ޢަދަދަކީ 3, 026 އެވެ. ވިކިޕީޑިޔާގެ ޚުލާޞާ · ސުވާލުތައް · އެހީ · ފިހުރިސްތު. ގިސްމުތައް · ހޮވާލެވިފައިވާ މަޒުމޫނުތައް · ހުރިހާ މަޒުމޫނުތައް · ދެނެވަޑައިގަންނަވަމުތޯ؟؟ · އިތުރު ޚަބަރު އުލޫމް ޓެކްނޮލޮޖީ ތާރީހް ޖުޣުރާފީ ފަލްސަފާ ފަންނު ޙަޔާތުނާމާ. މެއި މަހަށް ހޮވާލެވިފައިވާ ތަޞްވީރު. ފަންވަތް:Featured pic/2018-05. ތާރީޚުގެ ތެރެއިން މެއި މަސް. މެއި 4 - 1961 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ކ.ވިލިގިލީ މީހުން ހުޅުލެއަށް ބަދަލުކޮށް ނިންމުން, މެއި 7 - 1978 – ދިވެހިރާއްޖެ:- ދުނިޔޭގެ މޫސުމާ ބެހޭ ޖަމްއިއްޔާގައި ރާއްޖެ ބައިވެރިވުން, މެއި 9 - 1969 – ދިވެހިރާއްޖެ:- އަމީނިއްޔާ ސުކޫލް ގެ އާ އިމާރާތް އަލްއަމީރު އިބްރާހީމް ޢަލީ ދީދީ ހުޅުވައިދެއްވުން, މެއި 12 - 1981 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ލިޔަން ކިޔަން ނުދަންނަ މިޙުންނަށް ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާ ނުދޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސުން, މެއި 13 - 1948 -...
Размер страницы:126,42 Килобайт
Кодировка:Unicode (UTF-8); CodePage: 65001
Длина текста на странице:8116 символов
Длина текста без пробелов и разделительных знаков:6968 символов
Количество слов:961 штук
Время загрузки страницы:0,672 секунд
Сервер:mw1264.eqiad.wmnet
X-Powered-By:HHVM/3.18.6-dev
Дата/время возврата страницы:Mon, 21 May 2018 20:59:24 GMT

Ссылки на другие сайты или поддомены