Анализ сайта: http://

dv.wikipedia.org – ވިކިޕީޑިއާ

dv.wikipedia.org – ވިކިޕީޑިއާ
Ссылка на сайт:https://dv.wikipedia.org/wiki/މައި_ޞަފްޙާ
Яндекс ТИЦ:90
Информер:ТИЦ dv.wikipedia.org
Домен:dv.wikipedia.org
Присутствие в
Яндекс Каталоге:
Да
  • Тема: Универсальные энциклопедии
  • Источник: Коллективный
IP-адреса сайта:
  • 91.198.174.192
  • 2620:0:862:ed1a::1
Title:ވިކިޕީޑިއާ
H1:

މައި ޞަފްޙާ

Описание:Нет
Ключевые слова:Нет
Текст из страницы:މައި ޞަފްޙާ. ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ. ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ. ދިވެހި ވިކިޕީޑިޔާ އަށް މަރުޙަބާ! މި އެކުމާފާނަކީ ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް ވެސް މިނިވަންކަމާ އެކު އުނިއިތުރު ގެނެވޭނެ އެކުމާފާނެކެވެ. މިހާތަނަށް ދިވެހިބަހުން ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވާ މަޒްމޫނުގެ ޢަދަދަކީ 2, 971 އެވެ. ވިކިޕީޑިޔާގެ ޚުލާޞާ · ސުވާލުތައް · އެހީ · ފިހުރިސްތު. ގިސްމުތައް · ހޮވާލެވިފައިވާ މަޒުމޫނުތައް · ހުރިހާ މަޒުމޫނުތައް · ދެނެވަޑައިގަންނަވަމުތޯ؟؟ · އިތުރު ޚަބަރު އުލޫމް ޓެކްނޮލޮޖީ ތާރީހް ޖުޣުރާފީ ފަލްސަފާ ފަންނު ޙަޔާތުނާމާ. އޮގަސްޓު މަހަށް ހޮވާލެވިފައިވާ ތަޞްވީރު. ފަންވަތް:Featured pic/2017-08. ތާރީޚުގެ ތެރެއިން އޮގަސްޓު މަސް. ބޮޑު ތަކުރުފާނު ، އަވަހާރަވެ ވަޑައިގަތީ 26 އޮގަސްޓް 1585 ގައެވެ. ސަރުކާރު އޮފީސް ތަކުގައި ދިދަ ނަގަން ފެށުމުގެ ގޮތުން މުލީއާގޭގައި ގައުމީ ދިދަ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ނެގުނީ 6 އޮގަސްޓް 1945 ގައެވެ. ވޯރާވިޔަފާރި ވެރިން ރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރިކުރުން ހުއްޓުވާލީ 1 އޮގަސްޓް 1962 ގައެވެ. ދިވެހި އަންހެނުންނަށް އޮފީސްތަކަށް ވަޒީފާއަށް ނިކުމެ އުޅުމުގެ ހުއްދަ ލިބި އެންމެ ފުރަތަމަ ކާތިބާއަކު ސަރުކާރު އޮފީހަކަށް ލެއްވީ 5...
Размер страницы:121,83 Килобайт
Кодировка:Unicode (UTF-8); CodePage: 65001
Длина текста на странице:7924 символов
Длина текста без пробелов и разделительных знаков:6828 символов
Количество слов:950 штук
Время загрузки страницы:0,719 секунд
Сервер:mw1265.eqiad.wmnet
X-Powered-By:HHVM/3.18.2
Дата/время возврата страницы:Fri, 18 Aug 2017 05:07:43 GMT

Ссылки на другие сайты или поддомены