Анализ сайта: http://

dv.wikipedia.org – ވިކިޕީޑިއާ

dv.wikipedia.org – ވިކިޕީޑިއާ
Ссылка на сайт:https://dv.wikipedia.org/wiki/މައި_ޞަފްޙާ
Яндекс ТИЦ:30
Информер:ТИЦ dv.wikipedia.org
Домен:dv.wikipedia.org
Присутствие в
Яндекс Каталоге:
Да
  • Тема: Универсальные энциклопедии
  • Источник: Коллективный
IP-адреса сайта:
  • 91.198.174.192
  • 2620:0:862:ed1a::1
Title:ވިކިޕީޑިއާ
H1:

މައި ޞަފްޙާ

Описание:Нет
Ключевые слова:Нет
Текст из страницы:މައި ޞަފްޙާ. ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ. ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ. ދިވެހި ވިކިޕީޑިޔާ އަށް މަރުޙަބާ! މި އެކުމާފާނަކީ ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް ވެސް މިނިވަންކަމާ އެކު އުނިއިތުރު ގެނެވޭނެ އެކުމާފާނެކެވެ. މިހާތަނަށް ދިވެހިބަހުން ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވާ މަޒްމޫނުގެ ޢަދަދަކީ 3, 014 އެވެ. ވިކިޕީޑިޔާގެ ޚުލާޞާ · ސުވާލުތައް · އެހީ · ފިހުރިސްތު. ގިސްމުތައް · ހޮވާލެވިފައިވާ މަޒުމޫނުތައް · ހުރިހާ މަޒުމޫނުތައް · ދެނެވަޑައިގަންނަވަމުތޯ؟؟ · އިތުރު ޚަބަރު އުލޫމް ޓެކްނޮލޮޖީ ތާރީހް ޖުޣުރާފީ ފަލްސަފާ ފަންނު ޙަޔާތުނާމާ. ޑިސެމްބަރު މަހަށް ހޮވާލެވިފައިވާ ތަޞްވީރު. ފަންވަތް:Featured pic/2017-12. ތާރީޚުގެ ތެރެއިން ޑިސެމްބަރު މަސް. 02 ޑިސެމްބަރު - 1907  - މިއަލަނި މިސްކިތުގެ ދެކުނުގައި ހެންވޭރުގެ ކުދިންނަށް ގުރުއާން، ތާނަ، ހިސާބު ދަސްކޮށް ދިނުމަށް މަދަރުސަތުލް އިބްތިދާއިއްޔާގެ ނަމުގައި މަދަރުސާއެއް ހުޅުވުން. 10 ޑިސެމްބަރު - 1942  - ބޮޑު އިސްޓޯރ ހުޅުވުން. މިތަން ހުޅުވައިދެއްވީ އޭރުގެ ޓްރޭޑް މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު އަމީން ދޮށިމޭނާ ކިލެގެފާނު އެވެ. 20 ޑިސެމްބަރު - 1949  - ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމާރާތެއްގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް...
Размер страницы:124,06 Килобайт
Кодировка:Unicode (UTF-8); CodePage: 65001
Длина текста на странице:8283 символов
Длина текста без пробелов и разделительных знаков:7129 символов
Количество слов:983 штук
Время загрузки страницы:0,641 секунд
Сервер:mw1274.eqiad.wmnet
X-Powered-By:HHVM/3.18.6-dev
Дата/время возврата страницы:Wed, 13 Dec 2017 17:01:38 GMT

Ссылки на другие сайты или поддомены