Анализ сайта: http://

dv.wikipedia.org – ވިކިޕީޑިއާ

dv.wikipedia.org – ވިކިޕީޑިއާ
Ссылка на сайт:https://dv.wikipedia.org/wiki/މައި_ޞަފްޙާ
Яндекс ТИЦ:30
Информер:ТИЦ dv.wikipedia.org
Домен:dv.wikipedia.org
Присутствие в
Яндекс Каталоге:
Да
  • Тема: Универсальные энциклопедии
  • Источник: Коллективный
IP-адреса сайта:
  • 91.198.174.192
  • 2620:0:862:ed1a::1
Title:ވިކިޕީޑިއާ
H1:

މައި ޞަފްޙާ

Описание:Нет
Ключевые слова:Нет
Текст из страницы:މައި ޞަފްޙާ. ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ. ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ. ދިވެހި ވިކިޕީޑިޔާ އަށް މަރުޙަބާ! މި އެކުމާފާނަކީ ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް ވެސް މިނިވަންކަމާ އެކު އުނިއިތުރު ގެނެވޭނެ އެކުމާފާނެކެވެ. މިހާތަނަށް ދިވެހިބަހުން ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވާ މަޒްމޫނުގެ ޢަދަދަކީ 3, 018 އެވެ. ވިކިޕީޑިޔާގެ ޚުލާޞާ · ސުވާލުތައް · އެހީ · ފިހުރިސްތު. ގިސްމުތައް · ހޮވާލެވިފައިވާ މަޒުމޫނުތައް · ހުރިހާ މަޒުމޫނުތައް · ދެނެވަޑައިގަންނަވަމުތޯ؟؟ · އިތުރު ޚަބަރު އުލޫމް ޓެކްނޮލޮޖީ ތާރީހް ޖުޣުރާފީ ފަލްސަފާ ފަންނު ޙަޔާތުނާމާ. ފެބްރުއަރީ މަހަށް ހޮވާލެވިފައިވާ ތަޞްވީރު. ފަންވަތް:Featured pic/2018-02. ތާރީޚުގެ ތެރެއިން ފެބްރުއަރީ މަސް. ފެބްރުއަރީ 2 - 1887 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ބާޒާރު މައްޗާއި ކަނބާފާނު ގަނޑުވަރު ފަދަ ސަރުކާރު އިމާރާތްތަކެއް މާލޭގައި އަދައިގެން ދިއުން, ފެބްރުއަރީ 4 - 1974 – ދިވެހިރާއްޖެ:- ރާއްޖޭގައި ހުޅުވުނު ފުރަތަމަ ބޭންކް ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިޔާ މާލޭ ގޮފި ހުޅުވުން, ފެބްރުއަރީ 7 - 1962 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ހުވަދު އަތޮޅު އިދާރީގޮތުން ދެބަޔަށް ދެވަނަ ފަހަރު ބައިކުރެއްވުން. ފެބްރުއަރީ 8 - 1980 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ގއ...
Размер страницы:125,08 Килобайт
Кодировка:Unicode (UTF-8); CodePage: 65001
Длина текста на странице:8172 символов
Длина текста без пробелов и разделительных знаков:7027 символов
Количество слов:961 штук
Время загрузки страницы:0,75 секунд
Сервер:mw1328.eqiad.wmnet
X-Powered-By:HHVM/3.18.6-dev
Дата/время возврата страницы:Sat, 17 Feb 2018 23:26:38 GMT

Ссылки на другие сайты или поддомены