Анализ сайта: http://

cdo.wikipedia.org – Wikipedia - Cê̤ṳ-iù gì Báik-kuŏ-ciòng-cṳ̆

cdo.wikipedia.org – Wikipedia - Cê̤ṳ-iù gì Báik-kuŏ-ciòng-cṳ̆
Ссылка на сайт:https://cdo.wikipedia.org/wiki/Tàu_Hiĕk
Яндекс ТИЦ:30
Информер:ТИЦ cdo.wikipedia.org
Домен:cdo.wikipedia.org
Присутствие в
Яндекс Каталоге:
Да
  • Тема: Универсальные энциклопедии
  • Источник: Коллективный
IP-адреса сайта:
  • 91.198.174.192
  • 2620:0:862:ed1a::1
Title:Wikipedia - Cê̤ṳ-iù gì Báik-kuŏ-ciòng-cṳ̆
H1:

Tàu Hiĕk

Описание:Нет
Ключевые слова:Нет
Текст из страницы:Tàu Hiĕk. Lài-nguòng: Wikipedia. Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤. chiék-uâng       Tàu Hiĕk (Bàng-uâ-cê)     —      頭頁 (漢字)       切換. Wikipedia. nè̤ng nè̤ng dŭ â̤ sāi siā gì báik-kuŏ-ciòng-cṳ̆. Hāi năk báik chiŏng, iū ṳ̀ng nāi dâi. —Lìng Cáik-sṳ̀ Gáu gĭng-dáng dŭ-liāng ô 13, 599 piĕng ùng-ciŏng. Huăng-ngìng nṳ̄ guŏng-lìng Bànguâpedia, Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ gì Wikipedia! Wikipedia sê cê̤ṳ-iù gì báik-kuŏ-ciòng-cṳ̆, găk cŭ-uái, muōi siŏh ciáh nè̤ng dŭ â̤-sāi góng-hióng cê-gă gì dĭ-sék. Â̤ báik gōng Hók-ciŭ-uâ hĕ̤k-ciā Hók-ăng-uâ mâ̤? Huòi nṳ̄ gó găk lā̤ dīng sié-nó̤h? Ká̤-ká̤ cà̤ lì chăng siŏh kă! Hiêng-káik-sì, Bànguâpedia dŭ-liāng ô 13, 599 piĕng ùng-ciŏng. Nē̤ng-gă sāi Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ gì Bàng-uâ-cê gâe̤ng Háng-cê cà̤ siā ùng-ciŏng. Ciŏng-uâng có̤ sê-hō̤ sê-ngài? Ô sié-nó̤h é-giéng gióng-ngiê kī-dâe̤ng nṳ̄ gáu Duâi chéu â kó̤ làu uâ. (平話字是19世紀西方傳教士替閩東語福州話設計其羅馬文字。看 𣍐 來?無敆涉, Wikipedia教汝! ). Mò̤...
Размер страницы:79,73 Килобайт
Кодировка:Unicode (UTF-8); CodePage: 65001
Длина текста на странице:7856 символов
Длина текста без пробелов и разделительных знаков:6504 символов
Количество слов:1023 штук
Время загрузки страницы:0,547 секунд
Сервер:mw1270.eqiad.wmnet
X-Powered-By:HHVM/3.18.6-dev
Дата/время возврата страницы:Thu, 22 Mar 2018 06:25:29 GMT